Celem SPH Hufca ZHP jest:


(fragment statutu, cały dostępny w załączniku)

 • szerokie propagowanie i promocja ruchu harcerskiego,
 • pozyskiwanie wraz z Komendą Hufca ZHP Leszno kandydatów na instruktorów i zakładanie nowych drużyn harcerskich oraz gromad zuchowych,
 • stwarzanie warunków wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • pomoc w odzyskiwaniu tożsamości harcerskiej przez byłych harcerzy i instruktorów,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, patriotyzmu, tolerancji i przyjaźni,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeb kontaktu z naturalną przyrodą.
 • promowanie turystyczne i krajoznawcze regionu Leszna jako „małej ojczyzny” rozwijając wartości i postawy patriotyczne.
 • przygotowywanie i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • działalność charytatywna.
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Plik do pobrania: statut_sph_23.04.2014.pdf